Lớp học đàn Nguyệt
Xin chào quý khách! Đăng nhập Đăng kí

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam


Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lớp học đàn Nguyệt
#21
<p>
B&agrave;i 6. KHỔNG MINH TỌA LẦU</p>
<p>
1. K&yacute; &acirc;m</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
1.&nbsp;&nbsp; (-)xang&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;u (liu) u liu&nbsp;<strong>(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
2.&nbsp;&nbsp; (-)XỀ&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;CỒNG (liu) CỒNG liu&nbsp;<strong>(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
3.&nbsp;&nbsp; (-)xang&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;u (liu) u liu&nbsp;<strong>(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
4.&nbsp;&nbsp; (-)XỀ&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;CỒNG (liu) CỒNG liu<strong>&nbsp;(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
5.&nbsp;&nbsp; (CỒNG) liu&nbsp;<strong>(CỒNG)</strong>&nbsp;liu (u) liu CỒNG&nbsp;<strong>(liu)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
6.&nbsp;&nbsp; (CỒNG) liu&nbsp;<strong>(CỒNG)</strong>&nbsp;liu (u) liu CỒNG&nbsp;<strong>(liu)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
7.&nbsp;&nbsp; (-)liu&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;X&Agrave;NG XỀ (CỒNG) XỀ CỒNG<strong>&nbsp;(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
8.&nbsp;&nbsp; (-)XỪ&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;CỒNG XỀ (X&Agrave;NG) XỀ X&Agrave;NG<strong>&nbsp;(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
9.&nbsp;&nbsp; (-)liu&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;X&Agrave;NG XỀ (CỒNG) XỀ CỒNG<strong>&nbsp;(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
10. (-)XỪ&nbsp;<strong>(O)</strong>&nbsp;CỒNG XỀ (X&Agrave;NG) XỀ X&Agrave;NG<strong>&nbsp;(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
11. (XỪ) XANG&nbsp;<strong>(XỪ)</strong>&nbsp;X&Agrave;NG (xề) x&agrave;ng XỪ<strong>&nbsp;(X&Agrave;NG)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
12. (XỪ) XANG&nbsp;<strong>(XỪ)</strong>&nbsp;X&Agrave;NG (xề) x&agrave;ng XỪ&nbsp;<strong>(X&Agrave;NG)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
13. (CỒNG) liu&nbsp;<strong>(CỒNG)</strong>&nbsp;liu (u) liu&nbsp;<strong>(CỒNG)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
14. (CỒNG) liu<strong>&nbsp;(CỒNG)</strong>&nbsp;liu (u) xang u liu<strong>&nbsp;(u)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
15. (u) xang&nbsp;<strong>(liu)</strong>&nbsp;u (x&agrave;ng)<strong>&nbsp;(O)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
16. (XỪ) X&Agrave;NG&nbsp;<strong>(XỀ)</strong>&nbsp;l&agrave; X&Agrave;NG (CỒNG) liu&nbsp;<strong>(XỀ)</strong></p>
<p style="margin-left: 36pt;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
2. Lời ca:</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
1.&nbsp;&nbsp; Nhớ (O) đến chiến binh (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
2.&nbsp;&nbsp; L&ograve;ng (O) nghĩ thảm thương (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
3.&nbsp;&nbsp; Vất (O) vả suốt năm (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
4.&nbsp;&nbsp; G&igrave;n (O) giữ qu&ecirc; hương (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
5.&nbsp;&nbsp; Người anh (h&ugrave;ng) da ngựa bọc (xương)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
6.&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y đ&ecirc;m (ng&agrave;y) dang nắng dầm (mưa)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
7.&nbsp;&nbsp; Tuy (O) l&agrave; cực khổ (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
8.&nbsp;&nbsp; Chẳng (O) tiếng thở than (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
9.&nbsp;&nbsp; Tay (O) g&igrave;n gươm s&uacute;ng (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
10. &nbsp;Lướt (O) chốn đạn bom (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
11. &nbsp;Đ&ugrave;ng đ&igrave; (đ&ugrave;ng) s&uacute;ng nổ rền (vang)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
12. &nbsp;Mạng mất (c&ograve;n) v&iacute; tựa hồng (mao)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
13. &nbsp;Nh&agrave; nước (c&ograve;n) th&acirc;n ta chẳng (c&ograve;n)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
14. &nbsp;Dầu th&acirc;n (an) th&igrave; vận nước chẳng (an)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
15. &nbsp;Sống (O) tr&ecirc;n đống v&agrave;ng (O)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
16. &nbsp;Rồi mai (sau) miệng thế c&ograve;n (vang)</p>
<p style="margin-left: 36pt;">
&nbsp;</p>
<p>
3. Audio b&agrave;i đ&agrave;n:</p>
<p>
http://www.mediafire.com/download/ve7n77....mp3</p&gt;
<p>
B&agrave;i n&agrave;y ch&uacute;ng ta tập trong năm 2014.</p>
<p>

</p>
<p>
Anh chị em học vi&ecirc;n lưu &yacute;:</p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">1. xang (O) u liu u liu (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">2. XỀ (O) CỒNG liu CỒNG liu (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">3. xang (O) u liu u liu (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">4. XỀ (O) CỒNG liu CỒNG liu (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Từ c&acirc;u 1 đến c&acirc;u 4 l&agrave; 2 c&acirc;u ho&agrave;n to&agrave;n giống nhau, được lặp lại . Nhưng tất cả đều l&agrave; nhịp ngoại . Ở đ&acirc;y m&ocirc; tả sự bất b&igrave;nh thường, một nguồn gốc diễn ra chiến trận kh&ocirc;ng c&acirc;n sức, t&acirc;m l&yacute; hết sức lo lắng trong sự b&igrave;nh thản của Gia C&aacute;t Lượng: sự băn khoan, do dự, ho&agrave;i nghi của Tư M&atilde; &Yacute;. V&agrave;o th&agrave;nh ? hay kh&ocirc;ng v&agrave;o th&agrave;nh ? n&ecirc;n đ&aacute;nh hay bao v&acirc;y ?????</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">c&acirc;u 1, c&acirc;u 3: Thể hiện sự mong manh, qu&acirc;n lực yếu của ph&iacute;a Gia C&aacute;t Lượng, sự lo lắng bất ổn, s&oacute;ng gi&oacute; trong t&acirc;m trạng của Gia C&aacute;t Lượng.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">c&acirc;u 2, c&acirc;u 4: Thể hiện sự binh h&ugrave;ng tướng mạnh , thế trận mạnh như chẻ tre của ph&iacute;a Tư M&atilde; &Yacute; nhưng c&oacute; những nhịp ngoại ở đ&acirc;y cho thấy sự băn khoăn do dự của nh&agrave; cầm qu&acirc;n Tư M&atilde; &Yacute;.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">5. CỒNG liu (CỒNG) liu u liu CỒNG (liu)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">6. CỒNG liu (CỒNG) liu u liu CỒNG (liu)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">7. liu (O) X&Agrave;NG XỀ CỒNG XỀ CỒNG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">8. XỪ (O) CỒNG XỀ X&Agrave;NG XỀ X&Agrave;NG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">9. liu (O) X&Agrave;NG XỀ CỒNG XỀ CỒNG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">10. XỪ (O) CỒNG XỀ X&Agrave;NG XỀ X&Agrave;NG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">ở kh&uacute;c nhạc n&agrave;y ta thấy:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">c&acirc;u 5, c&acirc;u 6 ho&agrave;n to&agrave;n giống nhau về cấu tr&uacute;c. Ho&agrave;n to&agrave;n l&agrave; nhịp nội. Như vậy thể hiện sự quyết đo&aacute;n, tư duy ch&iacute;n chắn, tin tưởng v&agrave;o mưu kế của m&igrave;nh (Gia C&aacute;t Lượng), sự lo sợ trong l&ograve;ng Tư M&atilde; &Yacute; khi thấy tiếng đ&agrave;n của Gia C&aacute;t Lượng thật h&ugrave;ng dũng, mạnh mẽ.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Từ c&acirc;u 7 đến c&acirc;u 10: Ch&uacute;ng ta cảm nhận rất r&otilde; sự giằng co trong t&acirc;m l&yacute; của cả 2 b&ecirc;n. Một b&ecirc;n Tư M&atilde; &Yacute; muốn s&ocirc;i sục muốn giao chiến (C&acirc;u 7, c&acirc;u 9), một b&ecirc;n Gia C&aacute;t Lượng đối đ&aacute;p lại thật nhu mềm (C&acirc;u 8, c&acirc;u 10) . Ta nghe kh&uacute;c nhạc n&agrave;y thấy rất r&otilde; sự đối đ&aacute;p, sự khống chế h&ugrave;ng mạnh bằng khoan ho&agrave;, sự Nhu chế Cương. Tất cả l&agrave; nhịp ngoại, thể hiện sự bất ổn kh&ocirc;ng an to&agrave;n trong từng h&agrave;nh động, cử chỉ của cả 2 b&ecirc;n. Tư M&atilde; &Yacute; th&igrave; do dự d&ugrave;ng dằng chưa quyết n&ecirc;n C&ocirc;ng hay Thủ.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">11. XỪ XANG (XỪ) X&Agrave;NG xề x&agrave;ng XỪ (X&Agrave;NG)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">12. XỪ XANG (XỪ) X&Agrave;NG xề x&agrave;ng XỪ (X&Agrave;NG)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">13. CỒNG liu (CỒNG) liu u liu (CỒNG)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">14. CỒNG liu (CỒNG) liu u xang u liu (u)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Đoạn nhạc tr&ecirc;n th&igrave; rất dễ h&igrave;nh dung t&acirc;m l&yacute;:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">C&acirc;u 11, c&acirc;u 12: D&agrave;nh cho t&acirc;m l&yacute; của Gia C&aacute;t Lượng, thể hiện sự điềm tĩnh, khoan ho&agrave;, kh&ocirc;ng hề nao n&uacute;ng trước binh h&ugrave;ng tướng mạnh của Tư M&atilde; &Yacute;. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y l&agrave; cho Tư M&atilde; &Yacute; kh&ocirc;ng d&aacute;m c&ocirc;ng th&agrave;nh ngay l&uacute;c đ&oacute;. 2 c&acirc;u ho&agrave;n to&agrave;n giống nhau về cấu tr&uacute;c, về sự ph&acirc;n nhịp rất ch&iacute;nh, c&acirc;n đối. R&otilde; r&agrave;ng ta thấy phần t&acirc;m l&yacute; hy vọng, chiến thắng đ&atilde; nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a Gia C&aacute;t Lượng.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">C&acirc;u 13, c&acirc;u 14: D&agrave;nh cho t&acirc;m l&yacute; của Tư M&atilde; &Yacute;: M&ocirc; tả sự h&ugrave;ng mạnh của đo&agrave;n qu&acirc;n, m&ocirc; tả sự mạnh mẽ trong sự c&acirc;n n&atilde;o rất căng thẳng trong Tư M&atilde; &Yacute; ( Chữ Cồng cuối c&acirc;u 13 v&agrave; chữ U cuối c&acirc;u 14 ). Đ&aacute;nh hay kh&ocirc;ng đ&aacute;nh ????? 2 c&acirc;u n&agrave;y cho thấy r&otilde; r&agrave;ng 1 điều l&agrave; trong Tư M&atilde; &Yacute; đ&atilde; xuất hiện tư duy lui qu&acirc;n chớ kh&ocirc;ng đ&aacute;nh ( C&acirc;u 14).</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">15. u xang (liu) u x&agrave;ng (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">16. XỪ X&Agrave;NG (XỀ) l&agrave; X&Agrave;NG CỒNG liu (XỀ)</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Gia C&aacute;t Lượng đ&atilde; bị đứt d&acirc;y đ&agrave;n ở nhịp ngoại cuối c&acirc;u 15.&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">nhưng kh&ocirc;ng hề biến sắc mặc d&ugrave; trong l&ograve;ng như lửa đốt....</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">2 c&acirc;u n&agrave;y dường như m&ocirc; tả sự dịu &ecirc;m, sự thanh b&igrave;nh, sự kết th&uacute;c của 1 cuộc giao tranh đấu tr&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng căng thẳng của 2 nh&agrave; cầm qu&acirc;n. Cuộc chiến đ&atilde; kh&ocirc;ng nổ ra, kh&ocirc;ng c&oacute; cảnh đầu rơi m&aacute;u chảy, nhưng ch&uacute;ng ta đều biết rằng cả 2 người đ&atilde; rất căng thẳng đấu tr&iacute; cho đến c&acirc;u 16. Khi Tư M&atilde; &Yacute; lui qu&acirc;n, khi Gia C&aacute;t Lượng kh&ocirc;ng đ&agrave;n nữa, đất trời trở lại thanh b&igrave;nh sau khi&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Kh&ocirc;ng Th&agrave;nh Kế của Gia C&aacute;t Lượng đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Qu&yacute; bạn th&acirc;n mến, tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; cảm nhận của H&ugrave;ng khi nghe v&agrave; tập&nbsp;</span><span class="posthilit" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Khổng</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">&nbsp;</span><span class="posthilit" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">Minh</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">&nbsp;tọa lầu theo tiếng đ&agrave;n K&igrave;m của Nhạc sĩ Văn Sơn. Thật ra tập b&agrave;i n&agrave;y rất tr&uacute;c trắc về nhịp, d</span>o cấu tr&uacute;c của b&agrave;i tr&uacute;c trắc phức tạp như vậy, m&igrave;nh post tab ng&oacute;n tay ở dưới mỗi c&acirc;u. ( Từ c&acirc;u 7 đến c&acirc;u 16)</p>
<p>
trỏ = 1</p>
<p>
giữa = 2</p>
<p>
nhẫn = 3</p>
<p>
giữa v&agrave; nhẫn = 23</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">7. (-)liu (O) X&Agrave;NG XỀ (CỒNG) XỀ CỒNG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">-------2-------1----2-----3-----1---23</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">8. (-)XỪ (O) CỒNG XỀ (X&Agrave;NG) XỀ X&Agrave;NG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">-------1--------3----2-----1-----2----1</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">9. (-)liu (O) X&Agrave;NG XỀ (CỒNG) XỀ CỒNG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">------2--------1----2-----3-----1---23</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">10. (-)XỪ (O) CỒNG XỀ (X&Agrave;NG) XỀ X&Agrave;NG (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">--------1--------3-----2----1-----2----1</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">11. (XỪ) XANG (XỪ) X&Agrave;NG (xề) x&agrave;ng XỪ (X&Agrave;NG)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">-------1----3-----1------3----1----0---1-----3</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">12. (XỪ) XANG (XỪ) X&Agrave;NG (xề) x&agrave;ng XỪ (X&Agrave;NG)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">-------1----3-----1------3----1----0---1-----3</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">13. (CỒNG) liu (CỒNG) liu (u) liu (CỒNG)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">--------23---1----23----1--23--1----23</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">14. (CỒNG) liu (CỒNG) liu (u) xang u liu (u)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">--------23---1----23----1---2---3--2-1--2</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">15. (u) xang (liu) u (X&Agrave;NG) (O)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">-----2----3---1--3---1</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">16. (XỪ) X&Agrave;NG (xề) l&agrave; X&Agrave;NG (CỒNG) liu (XỀ)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px; background-color: rgb(239, 247, 251);" />
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.4720001220703px;">-------1----3-----1--0----1-----3----1---1</span></p>
<p>
Ch&uacute;c anh chị em th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p>
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#22
Mình bay vô Nam có chút xíu thọ giáo thầy Văn Sơn rồi vội vã bay ra Bắc cho kịp giờ đi làm. Hai thầy trò đang ngồi uống cà phê ở đường Tô Hiệu - P. Hiệp Tân - Q. Tân Phú - TP Hồ Chí Minh. Anh chị em xem cho vui.
[Hình: DSC05269_zpsae6eb433.jpg]
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#23
Sắp hết năm 2014 rồi mà mình chưa thấy bạn học viên nào trả bài cả.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#24
Một số hình ảnh và audio về thầy Trần Văn Sơn

Hình ảnh:
[Hình: DSC06375_zpsfe7b431f.jpg]

[Hình: DSC06372_zps0ad3b180.jpg]

[Hình: DSC06371_zps1998c1b9.jpg]

Audio
1. Dạ cổ hoài lang
http://www.mediafire.com/download/s1vg9x...ailang.mp3
2. Ngũ đối hạ
http://www.mediafire.com/download/fn1p12...udoiha.mp3
3. Lý con sáo qua 3 câu Vọng cổ
http://www.mediafire.com/download/dpb52g...doctau.mp3

@All: Không biết tình hình học tập của anh chị em ta đến đâu rồi, không thấy một ai nói gì cả.?.?.


Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#25
bạn cứ yên tâm máy tính tôi ko thạo mấy rồi tôi sẽ trả bài một cách nghiêm túc nhất mong bạn thông cảm cho tôi lúc trước mắt này
#26
@All: Lớp học đàn nguyệt tạm nghỉ trong thời gian đón tết Bính Thân. Sau đó anh chị em ta cùng tập cho xung diễn đàn nha mấy bạn. Dịp này ai cũng bận rộn lu bù cả. Chúc mừng năm mới anh chị em học viên.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#27
@All: Không khí xuân 2016 đã qua rồi, cuộc sống trở lại bình thường, anh chị em xem các bài cũ đã đăng lên xem là tập như thế có OK không, nếu OK rồi thì tớ đăng các bài lên tiếp nhé. Cố gắng lên các bạn, chúng ta chơi vui thôi. Xem bạn nào nổ phát súng đầu tiên của 2016 nào. Lỳ một lam nha các bạn.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#28
@All: Không biết là tình hình mọi người có tập luyện gì không nhỉ ? Chuẩn bị đón năm mới 2017 rồi mà chưa thấy ai trả bài cả. Hic... Các bạn cố gắng lên cho vui, càng về sau các bài tập càng khó hơn đấy.
@Hoanglinh: Bạn xem làm một vài clip tập đàn đăng lên cho vui lớp học nhé. Cả mình cũng thế. OK nhé.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#29
Bài 7: NGỰA Ô BẮC
1. Ký âm:
1.     CỒNG XỀ (XÀNG) liu XỪ XÀNG (xề)
2.     (O) (O)
3.     CỒNG XỀ (XÀNG) liu XỪ XÀNG (xề)
4.     XỪ XÀNG (xề) là XỀ CỒNG (liu)
5.     u liu (CỒNG) liu XỪ XÀNG (xề)
6.     CỒNG XỀ (XÀNG) CỒNG XỀ (O)
7.     CỒNG liu (XỀ) là XÀNG liu (XỪ)
8.     xề xàng (XỪ) HÒ XỪ xàng (xề)
9.     CỒNG liu (XỀ) là XÀNG liu (XỪ)
10. XỪ XÀNG (xề) liu XÀNG XỀ (CỒNG)
11. CỒNG liu (XỀ) là XỪ XÀNG (HÒ)
12. (O) XỀ (u)
13. TỒN xê xang (O) u liu (XỀ)
14. XỀ u (O) liu XỀ (O)
15. u liu (phàn) liu u xang (liu)
16. (O) XỀ (u)
17. TỒN xê xang (O) u liu (XỀ)
18. XỀ u (O) liu XỀ (O)
19. u liu (phàn) liu u xang (liu)

2. Lời ca:
1.     Thú thanh (cao) tiếng nhạc câu (ca)
2.     (O) (O)
3.     Tiết tấu (ra) nỗi lòng bâng (khuâng)
4.     hoặc (khi) vui (thích)
5.     những (O) lúc âu (lo)
6.     (O) (O)
7.     Của (chung) nhơn (loại)
8.     Tìm (O) bạn tri (âm)
9.     thấp (cao) không (nệ)
10. lòng (được) vui (thích)
11. miễn sao (O) thêm lợi tinh (thần)
12. (O) Giải (khuây)
13. trong (O) lúc thừa (nhàn)
14. Bày tỏ (O) nỗi lòng (O)
15. tăng (giảm) những điều buồn (vui)
16. (O) Buồn (vui)
17. khó (O) thốt nên (lời)
18. câu ca (O) tiếng đàn (O)
19. để tỏ (bày) với tri (âm)
 
3. Audio bài đàn:
http://www.mediafire.com/file/rwss96t210...aobac1.wma
Bài này chúng ta tập trong tháng 1 năm 2017.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc
#30
Phân biệt bài Ngựa ô nam và bài Ngựa ô bắc


Ở đây chúng ta hiểu là không phải 2 bài này nói về nòi giống của loài ngựa xuất xứ từ đâu.
Các nòi ngựa khác nhau thường được những người gây giống chia làm ba loại. Ngựa được phân loại “ngựa máu nóng” (hot-bloods), “ngựa máu lạnh” (cold-bloods), “ngựa máu ấm” (warm-bloods), không phải dựa trên thân nhiệt, mà dựa trên tính khí và năng lượng của ngựa.
Loại thứ nhất là "máu nóng" hoặc thuần chủng - đó là các nòi Arập và Thoroughbred. Các nòi ngựa này có nhiệt độ máu cũng như các nòi khác, tức là máu của chúng chẳng hề "nóng" hơn các nòi khác. Sở dĩ chúng được đặt tên như vậy vì tính khí mạnh mẽ và vì chúng có gốc gác từ các nòi Arập và Barb ở các xứ nóng Bắc Phi và Arập. “Ngựa máu nóng” gồm các dòng ngựa phương đông như ngựa Á Rập (Arabian horse), Akhal-Teke (ở Turkmenistan), Barb (ở Bắc Phi), ngựa Thoroughbred (tuyển từ ngựa phương đông) của Anh. Ngựa máu nóng dễ dạy, can trường, tính khí tốt, khôn, chạy nhanh và linh động. Thân thể cân xứng, mỏng da, và chân dài. Ngựa này huấn luyện để chạy đua và dung trong kỵ binh.
Loại thứ hai là "máu lạnh", cũng không phải vì chúng có máu lạnh mà vì chúng là ngựa kéo to con, nặng cân, điềm đạm từ các xứ phương bắc khí hậu lạnh. “Ngựa máu lạnh” là các dòng ngựa có cơ bắp, có sức mạnh, tính nết hiền lành, thích hợp việc kéo xe hay kéo cày. Dòng ngựa Shire, nỗi tiếng mạnh, tuy chậm, dùng cày cánh đồng đất sét.
Loại thứ ba là "máu ấm" hoặc "nòi lai", chúng là ngựa lai giữa các nòi máu nóng và máu lạnh. Chính nhóm này cung cấp các chú ngựa thể thao hiện đại nhất, trừ ngựa đua hầu như bao giờ cũng thuộc nòi Thoroughbred. Nguồn gốc tổ tiên của nòi Thoroughbred có thể qui tụ vào ba con ngựa giống nổi tiếng: Byerly Turk (khoảng năm 1689), Darley Arabian (khoảng năm 1705) và Godolphin Arabian (khoảng năm 1728). “Ngựa máu ấm” là các dòng ngựa cởi (riding horse), như Trakehner hay Hanoverian, do lai tạo giữa ngựa chiến với ngựa Á Rập hay Thoroughbreds. Ngựa có thân hình cân xứng, mảnh dẻ, lớn con, tính hiền hòa. Để tạo ngựa cởi nhỏ con hơn, thường dùng ngựa Pony.
Người ta cũng xếp vào bốn nhóm chính:
Ngựa nhẹ (Light Horses). Giống ngựa có xương nhỏ, chân mỏng và trọng lượng ít hơn 1300 pounds, ví dụ như loài Ngựa Thuần Chủng Thoroughbreds, Quarter Horses, ngựa Morgans, Arabians, Saddlebreds và Tennessee Walkers. Giống “Light horses” thường có khoảng chiều cao từ 14 đến 16 hands (cách đo theo bàn tay) tương đương (56-64 inch - 142–163 cm) nặng khoảng 380–550 kg (840 đến 1.200 lb).
Ngựa năng (Heavy Horses). Loài này có thể nặng trên 2000 pounds, rất mạnh, xương lớn, chân to mạnh mẽ các loài tương tự như: Percherons, Clydesdale, Shire, Belgian và Suffolk horses.
Ngựa lùn (Ponies). Loài này thông thường chiều ngang không quá 58 inches, cao khoảng 14,2 gang tay các loài tương tự như: Shetland, Haflinger, Caspian, Fell, Fjord và Chincoteague ponies. Cũng thuộc loài ngựa, nhưng pony là loài ngựa tí hon, thấp hơn 147 cm (< 14.2 hands), có hình dạng khác hơn ngựa thường (chân ngắn, phần bụng giữa chân trước và chân sau khá dài, cỗ ngắn và thô, đầu ngắn, trán rộng), tính tình hiền hậu, thông minh. Ngựa Shetland Pony chỉ cao 102 cm.
Ngựa hoang (Feral Horses). Loài này có hai loại hoang dã và bán hoang dã ví dụ như ngựa Mustang là điển hình cho giống ngựa thả rông.
 
Ở đây khi phân biệt bài Ngựa ô nam và bài Ngựa ô bắc thì các bạn căn cứ vào các tiêu chí:
1. Nguồn gốc;
2. Hơi của bài;
3. Cách áp dụng.
Các bạn tham khảo link: http://www.conhacvietnam.com/diendan/vie...?f=9&t=532
Chúc các bạn đàn ca vui vẻ. Bạn nào tập được bài nào thì đăng clip lên cho vui diễn đàn nhé.
Muốn tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt ! Prebronzer 0 4,199 12-27-2016, 10:41 AM
Bài mới nhất: Prebronzer
  Công thức gắn phím đàn Nguyệt (đàn Kìm) lehuuhung 5 23,323 07-30-2016, 11:55 AM
Bài mới nhất: cuonglong
  đàn nguyệt trong chầu văn (hatvan.vn) nam son dao nhan 4 15,668 06-18-2015, 12:29 PM
Bài mới nhất: cailuongdatbac
  Đàn Nguyệt handmade Tạ Thâm đẳng cấp số 1 Việt Nam roseblue 0 5,982 10-08-2014, 08:16 PM
Bài mới nhất: roseblue
Lightbulb TÌM LỚP HỌC ĐÀN NGUYỆT Ở HÀ NỘI boyluvhn 0 6,503 10-08-2014, 02:59 PM
Bài mới nhất: boyluvhn
  Mong có lớp học đàn nguyệt on-line Prebronzer 9 21,152 05-29-2014, 10:09 PM
Bài mới nhất: lehuuhung
  Điểm làm đàn Kìm/Nguyệt hay vmtrung12 2 9,194 03-04-2014, 09:39 AM
Bài mới nhất: vmtrung12
  Xin các bạn tài liệu học chơi đàn nguyệt Hoanglinh 4 16,809 12-20-2012, 09:48 AM
Bài mới nhất: Hoanglinh
  Giới thiệu sơ qua về đàn Nguyệt saotruc 4 17,124 07-26-2012, 03:07 PM
Bài mới nhất: kimluc3

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách