Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Trang cá nhân của Pre

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Trang cá nhân của Pre
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Pre có lập một trang cá nhân nhằm trao đổi đàn nguyệt và hát văn.
Bà con nào quan tâm xin vào và cùng trao đổi và chia sẻ :
https://www.facebook.com/Đàn-nguyệt-hát-văn-1581220645510017/