Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt !

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Một nơi chia sẻ về đàn nguyệt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Sau rất nhiều chờ đợi, giờ Pre thấy có một nơi rất hữu ích cho các bạn quan tâm đến đàn nguyệt và hát văn :
https://www.facebook.com/groups/1167116343310105/