Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Cảm âm Nam nhi tự cường

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Cảm âm Nam nhi tự cường
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Anh (chị) giúp em cảm âm bài nam nhi tự cường đầy đủ với nghe cả buổi chiều mà không cảm được khúc sau 

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nam-nh...RHFX8.html
http://static.youku.com/v1.0.0423/v/swf/...26type%3D0
re2 fa2 re2 fa2 re2 do2 re2, re2 fa2 re2 fa2 do2 re2 sol2
la2 fa2 sol2 do3 la2 sol2 la2 fa2
sol2 la2 fa2 sol2 re2
fa2 sol2 re2 fa2 do2
re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 fa2 do2
re2 fa2 re2 do2 re2
fa2 sol2 fa2 re2 do2
re2 fa2 do2 re2 sol2
la2 do3 sol2 la2 re3

[re2 fa2' re2 do2 re2
re2 fa2' re2 do2 re2
re2 fa2' re2 do2 la
la la2 re3 do3 sib2 la2 do3 la2 sol2 la2 
do3 re3 mi3 re3 do3 la2 
la2 do3 re2 mi2 do2 
re2 mi2 re3 mi3 re3 do3 la2 do3 
re3 mi3 re3 do3 la2 do3 sol2 
la2 sol2 fa2 sol2 la2 ( do3 sib2 la2 do3 ) sol2 ]
câu cuối với khúc sau cảm không được