Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Hướng dẫn thổi các bản dân ca - ca Huế (NS Hoàng Anh)

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn thổi các bản dân ca - ca Huế (NS Hoàng Anh)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
<p>
Thấy anh Ho&agrave;ng Anh c&oacute; đăng clip hướng dẫn thổi c&aacute;c &nbsp;bản nhạc d&acirc;n ca v&agrave; ca Huế hay qu&aacute; n&ecirc;n post cho anh em c&ugrave;ng học hỏi Smile</p>
<p>


</p>