Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam - Diễm xưa- Trịnh Công Sơn

Đam San.net -Diễn đàn yêu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Phiên bản đầy đủ: Diễm xưa- Trịnh Công Sơn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[img][Hình: diemxua.gif][/img]